leetcode

给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 nums1 和 nums2 。

请找出这两个有序数组的中位数。要求算法的时间复杂度为 O(log (m+n)) 。

你可以假设 nums1 和 nums2 均不为空。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
示例 1:
nums1 = [1, 3]
nums2 = [2]
中位数是 2.0

示例 2:
nums1 = [1, 2]
nums2 = [3, 4]
中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5

C语言

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
double findMedianSortedArrays(int* nums1, int nums1Size, int* nums2, int nums2Size) {

int numSize = nums1Size+nums2Size;
int s[numSize];
int i,l=0,r=0;

for (i = 0; i <= (numSize/2);) {

if (l == nums1Size){
while (i <= (numSize/2)){
s[i++] = nums2[r++];
}
} else if (r == nums2Size){
while (i <= (numSize/2)){
s[i++] = nums1[l++];
}
} else{
if(nums1[l] < nums2[r]){
s[i++] = nums1[l++];
} else{
s[i++] = nums2[r++];
}
}
// for (int j = 0; j < numSize; ++j) {
// printf("%d-",s[j]);
// }
// printf("n");

}
// for (int j = 0; j < numSize; ++j) {
// printf("%d-",s[j]);
// }
//
// printf("n");

if(numSize%2==1){
return s[i-1] ;
}else{
return ((s[i-2]+s[i-1]) / 2.0);
}

}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#include <stdio.h>
#include "LeetCode4.cpp"

int main() {
double findMedianSortedArrays(int* nums1, int nums1Size, int* nums2, int nums2Size);

int a[4] = {1,2};
int b[3] = {3,4};
double num = findMedianSortedArrays(a,2,b,2);
printf("%.1f",num);
return 0;
}

Swift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
class LeetCode004 {
//第四题
func findMedianSortedArrays(_ nums1: [Int], _ nums2: [Int]) -> Double {
var arr:[Int] = nums1 + nums2;
arr.sort{$0<$1}

if arr.count == 1 {
return Double(arr[0])
}

let count = arr.count / 2
if arr.count % 2 == 1 {
return Double(arr[count])
}else{
return (Double(arr[count-1]) + Double(arr[count])) / 2
}
}
}