java

该项目是一种更为便捷的java访问c代码(动态库)的封装层,以4.5.2版本为例,包括jna.jar和jna-platform.jar
其中jna.jar提供封装c库的能力, jna-platform.jar 以jna.jar提供的机制为基础封装windows等平台的native api调用


JNA Examples