js模块管理,export,import

import与export

import的方式要与export的方式对应起来,像这个例子

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
const A = {}
const B = {}

export const C = {}

export {
A, B
}

export default {
D: {}
}

//---------------

import { A, B, C } from './m'
import M from './m'

console.log(A, B, C, M) //{} {} {} {D: {}}

export default后边也可以接一个赋值语句,这种写法也可以,好像没什么用

1
2
3
let E
export default E = {a: 1}
console.log(E) //{a:1}

require