15

https://leetcode.com/problems/3sum/description/
输入: 数组
输出: 3个数加起来等于0 的所有情况

思路:
首先从小到大排序
3个数分别是 i,j,k
i 从 0~length-2 下标循环
j 和 k 分别取 i+1 和 length-1
然后 判断 i ,j, k 三个数和0比大小
如果等于0 , 加入结果集
如果>0,k–
如果<0,j++
需要注意的是重复的情况,比如 -4 -1 -1 0 1
两个 -1 会导致 重复的 {-1 0 1}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
class  {
List<List<Integer>> res=new ArrayList<List<Integer>>();

public List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
if(nums.length==0){
return res;
}
Arrays.sort(nums);
int lasti=0;
for(int i=0;i<nums.length-2;i++){
if(nums[i]>0){
break;
}
if(i>0){
if(nums[i]==lasti){
continue;
}
}
lasti=nums[i];
int j=i+1,k=nums.length-1;
while(j<k){
int temp = add(nums,i,j,k);
if(temp==0){
int lastk=nums[k];
int lastj=nums[j];
res.add(Arrays.asList(nums[i],lastj,lastk));
while(k>j&&nums[--k]==lastk);
while(j>k&&nums[++j]==lastj);
}else if(temp>0){
k--;
}else{
j++;
}
}
}
return res;
}
private int add(int[] nums,int i,int j,int k){
return nums[i]+nums[j]+nums[k];
}
}